Skip to content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Дружеството “Сарантис България” ЕООД, ЕИК 831542220, с адрес гр. София, 1766, Бизнес Парк София, сграда 12, вх. 1, ет. 2 (наричано по-долу “Организатор”), е организатор на кампания “STR8 ГЕЙМ“ в периода 15.05.2023 – 15.06.2023 г. (наричана по-долу “Кампания”)

1.2. Обхватът на настоящите условия (наричани по-нататък „Условия“, „Официални правила“) включва определянето на условията за участие в Кампанията, механизма на участие в Кампанията, определянето на печеливши участници, начина на получаване на спечелените награди, както и популяризирането на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Правилата за участие и механизмът за осъществяване Кампанията се определят от Организатора. Организаторът предоставя продуктите, които участват в Кампанията, както и наградите.  

2.2. Условията са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията и са публикувани на официалната страница на кампанията www.str8-game.com .

2.3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на интернет страницата: www.str8-game.com .


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ

3.1. Организаторът желае да промотира своите продукти и услуги чрез рекламни дейности. В тази връзка той организира настоящата Кампания, като предлага награди на печелившите участници.

Продължителност на Кампанията: 15.05 – 15.06.2023 г.

3.2. Всички български и чужди граждани на възраст над 18 години имат право да участват в Кампанията. Персоналът на Организатора, роднините на гореспоменатите до втора степен, както и недееспособни лица не могат да участват в Кампаниятa.

3.3.  Всеки клиент, направил покупка на поне 2 (два) продукта STR8  може да участва в кампанията, като качи снимка на касовия бон или фактура на уеб сайта www.str8-game.com . Покупката трябва да е отразена в един касов бон, фактура или друг документ, доказващ за покупката. С един касов бон може да се участва само веднъж дори ако закупените продукти STR8 са повече от два.

3.4. Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта, са имена /лично име и фамилия/ и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите имена по документ за самоличност, телефон за връзка и адрес за получаване на  на наградата, своето ЕГН /единен граждански номер/, респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.

3.5. С участието си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбрало и приема настоящите Правила, че отговаря на условията на Играта и е предоставило доброволно личните си данни.

3.6. Чрез регистрацията в Играта участниците декларират, че са пълнолетни лица.

3.7. Всеки участник може да участва в Кампанията за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон/фактура, който удостоверява покупката на поне два продукта с марка STR8. Касов бон/фактура, който е регистриран от участник в Играта, не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове/фактури, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка, съобразно условията на т. 3.3.

3.8. При регистриране на една касова бележка/фактура повече от веднъж, чрез различни номера на мобилни телефони или при други данни за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

3.9. Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали за участие. Организаторът има правото да поиска от участниците да представят касовия бон, за да може да получат наградата си.

 

РАЗДЕЛ 4. НАГРАДИ

4.1. Големите награди, които ще бъдат раздадени в играта, са общо 11 броя, както следва: 

 • 1 бр. Playstation 5.
 • 10 бр. Слушалки Logitech G435

4.2. Награди „стикер“ се получават веднага на касата на обекта, в който е направена покупката на поне два продукта STR8.

4.3.  Наградите се осигуряват от Организатора.

4.4. Получена награда не може да бъде разменяна за друга или за нейната парична равностойност. Наградата не може да бъде преотстъпвана на други лица. 

4.5. На 28.06.2023 г. ще бъдат обявени победителите на уеб сайта www.str8-game.com. Победителите се избират сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техният брой съответства на броя на големите награди (11 бр.).

4.6. Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип. За голямата награда Playstation 5, ще бъде изтеглен и 1 брой резервен участник; За награди слушалки Logitech ще бъдат изтеглени 3 броя резервни участници. Резервните участници, ще получат наградата, в случай че първоначално изтеглените печеливши се откажат от нея, не я потърсят или Организаторът не може да осъществи контакт с тях.

4.7. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш участник поради грешно попълнени/предоставени данни или по други, независещи от Организатора причини.

4.8. При невъзможност Организаторът да се свърже с победител, последният губи правото си да получи наградата и Организаторът определя по описания ред в 4.6. друг победител сред останалите участници.

 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

5.1. Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите, чрез куриер за сметка на Организатора. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. За получаване на наградата пред служителя на куриерската фирма се представя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон/фактура, който е бил издаден при покупката на продуктите и който Победителят е регистрирал за участие в Играта. Организаторът умолява участниците в Играта да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията. Наградата до победителя се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне на данните.

5.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградите или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят може да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

5.3. При получаването на облагаема награда (на стойност над 100 лв. без ДДС), всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни, свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

5.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес, същият губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

6.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез страницата, посочена в РАЗДЕЛ 2. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи каквато и да е компенсация, обезщетение или неустойка.

6.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата в РАЗДЕЛ 2, където първоначално са били публикувани.

 

РАЗДЕЛ 7. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

С участието в Кампанията участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
Право да изискат изтриването на лични данни;
Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД. Надзорният орган е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/.

Ние уважаваме вашите притеснения относно поверителността и ценим отношенията, които имаме с вас. Тази Политика за поверителност описва вида на личните данни, които събираме относно нашите клиенти, също така описваме колко дълго запазваме информацията и как нашите клиенти могат да се свържат с нас относно практиките ни за поверителност и как да упражняват правата си.

 

 1. Информация, която събираме

САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД (по-долу “Дружеството” или “ние”)  събира и получава лични данни, които Вие сте избрали да споделите с нас, като:

 • Име, презиме и фамилия, ЕГН, подпис
 • Контактна информация (пощенски адрес и телефонен номер)
 1. Как използваме Информацията

Ние ще използваме предоставената от Вас информация, за целите на кампанията на STR8, в която сте заявили желание за участие, с цел получаване на спечелената от Вас награда. Ние ще поддържаме и обработваме вашите данни и след изпращане на спечелената от Вас награда до степента, необходима за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Вие предоставяте Информацията доброволно. Ако не предоставите Информация или тя не е коректна, няма да може да получите своята награда.

 1. Информация, която споделяме 

Ние не предоставяме, продаваме и не разкриваме по никакъв начин лични данни, които събираме за Вас, освен в случаите, описани тук. Може да споделим Вашите лични данни с:

 • Свързани с нас лица, за целите описани в настоящата Политика за поверителност.  
 • Доставчици на услуги, които извършват услуги от наше име, въз основа на нашите указания, например куриерска служба, която ще достави наградата Ви.
 • НАП и/или други институции.

Имайте предвид, че някои от горните лица може да са базирани или да използват технологии, базирани в страни извън България или ЕС. Във всички тези случаи Ние ще положим усилия да задължим тези лица за спазват стриктно законодателството на ЕС във връзка със защита на личните данни.

 • Други трети лица с Ваше съгласие.  

В допълнение ние и нашите свързани лица и други доставчици на услуги може да разкриваме информация за вас (i) ако ние сме длъжни да го направим по закон или за целите на административен/съдебен процес (ii) на правоприлагащи органи или други официални власти, или (iii) когато ние считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби или във връзка с разследване на предполагаеми или действителни измамни или незаконни действия.

 1. Период на съхраняване на данните

Ние съхраняваме предоставената от Вас информация за период от минимум 5 години, считано от 1 януари на годината следваща годината, в която сте получили наградата си, или друг по-дълъг период съобразно изискванията на счетоводните и данъчни закони. 

 1. Вашите права

Нашето дружество гарантира Вашите права по отношение на личните данни и упражняването на тези права от Ваша страна. 

Имате право да изискате: 

5.1. Достъп до Вашите лични данни; 

5.2. Коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни; 

5.3. Заличаване на Вашите лични данни, освен ако тяхната обработка не е необходима за упражняване на законни права на Сарантис България ЕООД или трети страни, за изпълнението на правно задължение, поради причини, свързани с обществения интерес или за защита на нашите законни права пред съдебни или други органи. 

5.4. Ограничение на обработката на Ваши лични данни само за конкретни цели. 

За да упражните което и да е от горепосочените права, Ви можете да ни изпратите имейл или писмено искане, използвайки данните за контакт по-долу. 

Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате правото да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg,  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, kzld@cpdp.bg,)

 • Данни за контакт

Сарантис България ЕООД
гр. София, Бизнес Парк София, сграда 12, вх. 1, ет. 2
Тел. 02/969 0969
e-mail: sarantis@sarantisgroup.com 
гр. София, 2023 г.