Skip to content

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ИГРАТА

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“или „Общи условия“).

 РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите Oбщи условия определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора и Промоутъра с физическите лица („Участници“), участващи в нея.

1.2. Организатор на Играта е „САРАНТИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с ЕИК 831542220, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 12.

1.3. Промоутър на Играта е „Ол Ченълс Комюникейшън“ ЕООД, дружество с адрес на управление: София, бул. „Сливница“ № 245, ет. 2, с ЕИК 131350957 (по-долу за краткост Промоутър), което реализира провеждането на Играта в съответствие с настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

2.1. Играта се организира и се провежда на интернет страницата на Организатора на адрес www.str8-game.com .

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК.

3.1. Играта ще се проведе в периода от 00:00 часа на 15.05.2023 г. до 23:59ч. на 15.06.2023 г.

3.2. Официалните правила са достъпни на официалната страница на кампанията www.str8-game.com

3.3. Организаторът си запазва правото да променя или удължава периода на провеждане на Играта, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно чрез съобщение на интернет страницата по т.2.1.

 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов договор за Организатора, Промоутъра и/или за негови подизпълнители пряко свързани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, т.е. навършило 18 години, с местоживеене в Република България, с изключение на лицата посочени в 4.1. За доказване на факта на пълнолетие от участник може да бъде поискано представяне на документ, удостоверяващ неговата възраст.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила:

  • Участникът тряба да е закупил два продукта с марката STR8 на територията на Република България от магазини Life Market; Janet Grand Market; PM Пазарджик; MAX MARK Горна Оряховица; EDEA; My Market; Remedium.
  • Покупката на продуктите трябва да е отразена в един касов бон, фактура или друг документ за покупката.
  • Участникът трябва да е качил снимката на документа, доказващ за покупката, в регистрационната форма на сайта www.str8-game.com.

Данните, които участниците предоставят доброволно при регистрацията си в Играта, са имена /лично име и фамилия/ и e-mail. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите имена по документ за самоличност, телефон за връзка и адрес за получаване на наградата, а в случаите на предметна награда и награда, представляваща облагаем доход, и своето ЕГН /единен граждански номер/, респ. ЛНЧ (личен номер на чужденец), респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ, с оглед изпълнението на нормативните данъчни изисквания за облагане и отчитане на тези награди.

5.2. С участието си в Играта всяко лице-участник декларира, че е прочело, разбрало и приема настоящите Правила, че отговаря на условията на Играта и е предоставило доброволно лични данни необходими за участие в Играта.

5.3. С регистрацията в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

5.4. Всеки участник може да участва в Играта за разпределение на наградите с регистриран от него еднократно касов бон/фактура, който удостоверява покупката на два продукта марка „STR8“. Касов бон/фактура, който е регистриран от участник в Играта, не може да бъде използван от същия или друг участник за повторна/друга регистрация и участие в разпределението на наградите. В Играта няма ограничение за брой регистрирани от едно лице касови бонове/фактури, при условие, че с всеки от тях е извършена отделна покупка съобразно условията на т.5.1.

5.5. В случай че лицето не желае да предоставя своите лични данни, както и в случай че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се регистрира в Играта като участник.

5.6. При регистриране на една касова бележка/фактура повече от веднъж, чрез различни номера на мобилни телефони или при други данни за злоупотреба, Организаторът има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА.

6.1. Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са общо 11 броя, както следва:

  • 1 бр. Playstation 6
  • 10 бр. слушалки Logitech G435

6.2. Награди стикери се получават веднага на място на касата в обекта, в който е извършена покупката на два продукта с марката STR8.

6.3. Наградите се осигуряват от Организатора.

 

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ.

7.1. След приключване на Играта и в срок до 10 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите (11 победителя).

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип чрез жребий. Жребият се осъществява чрез софтуер на избор на случаен принцип от лице, определено от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от лицето, определено от Организатора. Определянето на победителите за съответната награда/и се извършва по реда на изтеглянето им по следния ред:

  1. Определяне на 1 победител за награда Playstation 5
  2. Определяне на 10 победителя за награди слушалки Logitech.

7.3. Имената на Участниците, избрани за Победители, съобразно условията на настоящия раздел, се обявяват на страницата по т.2.1., на 28.06.2023 г.

7.4. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид награда.

7.5. Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез съобщение на посочения от участника при регистрацията му email.

7.6. Всеки победител трябва да отговори на съобщението на ОРГАНИЗАТОРА по т.7.5. в срок до 3 работни дни от получаването му като посочи своите три имена, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата. Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници.

7.7. Един участник може да спечели само една награда.

 

 РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА.

8.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер за сметка на Организатора. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно. За получаване на наградата пред служителя на куриерската фирма се представя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя и задължително касовия бон/фактура, който е бил издаден при покупката на продуктите и който Победителят е регистрирал за участие в Играта. Организаторът умолява участниците в Играта да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост. Награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията! При разминаване между регистрираните данни от касовия бон/фактура и реално представения на куриера, Участникът няма право да получи наградата и се дисквалифицира от Играта.

Наградата до Победителя се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на данните по т.7.6.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него.

8.3. При получаването на облагаема награда (на стойност над 100 лв. без ДДС), всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата, както и предоставя и декларира доброволното предоставяне на лични данни свързани с изпълнение на данъчните нормативни актове относно облагане на наградите, за които това изискване е приложимо.

8.4. Ако всички условия и изисквания за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същият губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

8.5. На основание чл.13, ал.1, т. 21 ЗДДФЛ облагаеми са предметните награди на стойност над 100 лева без ДДС. Задължение на Организатора е при предаване на наградата на спечелилия участник да му бъде предоставена и служебна бележка или друг документ, от които да бъде видна стойността на наградата. Спечелилият Участник ще може да ползва тази служебна бележка за стойността на наградата при подаване на своята данъчна декларация за финансовата 2023 г. Организаторът посочва данъка в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Дължимият данък върху стойността на наградата се заплаща от Организатора.

 

РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА.

9.1. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез страницата по т.2.1. или по друг начин, който намери за добре. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация или неустойка за участие в Играта.

9.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата по т.2.1. където първоначално са били публикувани.

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно и информирано съгласие личните им данни, предоставени при регистрация и определяне на победител, да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Организатора/Промоутъра, както и други подизпълнители на Организатора за цели свързани с участието им в Играта (администриране на провеждането на Играта и осъществяване на комуникация с участниците, за доставката на спечелената награда и изпълнение на нормативните изисквания, свързани с получените облагаеми награди, когато е приложимо). В случай че печеливш участник откаже да предостави необходимите лични данни, той не може да участва в Играта и няма да може да получи спечелената награда.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези условия. Личните данни на участниците се събират и обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ ОРЗД за участието им в играта. Личните данни на победителите от Играта, които са спечелили облагаема награда, се обработват на основание чл. 6, параграф 1, б. „в“ ОРЗД за изпълнение на задължения на ОРГАНИЗАТОРА съгласно данъчното законодателство.

10.3. С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/GDPR), а именно:

Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;

Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни;

Право да изискат изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;

Право да искат ограничаването на обработката на лични данни;

Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;

Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето;

Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗД.

Личните данни могат да бъдат предоставяни на трети лица, които имат право да ги получат по закон.

10.4. Всеки участник/победител носи отговорност в случай че е използвал чужди лични данни. В такъв случай, участникът носи наказателна, административно-наказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност за използването на лични данни, които не е имал право да използва. С участието си в Играта, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

10.5. Организаторът декларира, че предоставените лични данни от участниците/победителите в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания и с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. Организаторът има правата и задълженията на администратор на лични данни по отношение на личните данни, предоставени в Играта.

10.6. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено искане до Организатора на посочения в тези Правила негов адрес/email.

10.7. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

10.8. Личните данни на участниците в Играта ще бъдат съхранявани до един месец от приключване на Играта. Личните данни на победителите от Играта ще бъдат съхранявани за срок от 5 години след приключване на Играта, освен личните данни на лицето, спечелило облагаема награда, които ОРГАНИЗАТОРЪТ има задължение да съхранява 10 години, съгласно данъчното законодателство.

10.9. С участието в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане.

10.10. Всеки участник/победител има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или по елекронен път чрез интернет страницата на Комисията за защита на личните данни, а именно https://www.cpdp.bg/.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТГОВОРНОСТ

 11.1. С участието си в играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите Правила и да се съобразяват с тях като спазват техните клаузи и регулации.

11.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждането й поради извънредни обстоятелства.

11.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на българското законодателство и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

11.4. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка

на наградата, или с който не може да бъде осъществен контакт или който не изпълни други приложими условия съгласно тези Правила.

11.5. Организаторът не носи отговорност при печатна или друга грешка, допусната от участник в играта при предоставянето на личните данни, довели до невъзможност за свързване с участника.

 

РАЗДЕЛ 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

12.1. Настоящите Правила са достъпни на страницата на Организатора www.str8-game.com за периода на провеждане на Играта.

12.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях,

ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между Организаторът и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд.

12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 15.05.2023 г. и важат за целия период на провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.